1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Klinika infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN
sarie 11.09.2017

Učitelé KIN ÚVN


přednosta kliniky

prof. MUDr. Michal Holub, Ph.D. (michal.holub@lf1.cuni.cz)


16

 

Na výuce předmětu Infekční lékařství na 1. LF UK se podílím od roku 1992. K mým odborným zájmům patří infekční nemoci v intenzivní péči (pracoval jsem jako anesteziolog a posléze jako lékař na jednotce intenzivní péče infekční kliniky Nemocnice Na Bulovce). V posledních letech se věnuji antibiotické léčbě a práci v antibiotickém středisku Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha. Jako hlavní vědecký zájem mám infekční imunologii se zaměřením na roli imunitní odpovědi u život ohrožujících bakteriálních infekcí s důrazem na sepsi, těžkou sepsi a septický šok.


zástupce přednosty

doc. MUDr. Ondřej Beran, Ph.D. (ondrej.beran@lf1.cuni.cz)


 

17

 

Na výuce infektologie se na 1. LF UK podílím již od promoce v r. 2001. Jako odborný asistent jsem dlouho působil na Klinice infekčních a tropických nemocí 1. LF UK a Nemocnice na Bulovce, kde se mi podařilo úspěšně obhájit dizertační práci o imunopatofyziologii neuroinfekcí. S týmem spolupracovníků se snažím nalézat odpovědi na zajímavé otázky týkající se patofyziologie sepse, HIV infekce či virových hepatitid. V poslední době se věnuji problematice očkování a cestovní medicíny. Po habilitaci v oboru Infekční nemoci pracuji od r. 2014 také na Klinice infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN.


prof. MUDr. Pavel Chalupa, CSc. (pavel.chalupa@lf1.cuni.cz)

 

18


Problematice infekčních nemocí se věnuji od r. 1980. Nejdříve jsem působil na Klinice infekčních chorob ve FN Brno, kde jsem v letech 1996-2004 vykonával funkci přednosty. Od r. 2005 jsem na 1. LF UK v Praze. Hlavní oblastí mého zájmu jsou virové hepatitidy. Podílel jsem se na výběru dárců plazmy pro přípravu první vakcíny proti hepatitidě B. S profesorem Ježkem jsme jako první v ČR zavedli do léčby chronických virových hepatitid interferon alfa. V r. 1993 jsem habilitoval, v r. 2005 jsem byl jmenován profesorem. Za svoji odbornou publikační činnost jsem získal řadu ocenění, např. Kredbovu cenu v letech 2002, 2012 a 2015. Výuce mediků se věnuji od r. 1991.


 

Hostující profesor

prof. Heiko Herwald, Ph.D.


34


Since 1995 I am conducting research at Lund University, Sweden. My research interests are primarily focused on deciphering host-parasite interactions that may lead to the discovery of novel diagnostic markers or therapeutic targets. To this end, we have developed a number of in vitro, ex vivo, and in vivo models of infection. These models are used to study hemostatic and inflammatory modulations in severe (sepsis, severe sepsis, and septic shock) or opportunistic (nosocomial) infections.


As. MUDr. Simona Arientová, Ph.D. (simona.arientova@lf1.cuni.cz)


36


V roce 2006 jsem ukončila studium na 1. LF UK v Praze. Poté jsem nastoupila na Kliniku infekčních a tropických nemocí FN Na Bulovce jako postgraduální studentka. Ve svém projektu jsem se věnovala studiu virových průjmů u dětí s využitím elektronové mikroskopie. V roce 2010 jsem se stala asistentkou na 1. LF UK. V roce 2012 jsem úspěšně složila atestační zkoušku a rok poté jsem ukončila i postgraduální studium. Ve své ambulanci se věnuji převážně problematice virových hepatitid, infekcí způsobenými herpetickými viry a očkování před cestou do zahraničí. Největší mojí radostí je ovšem výuka Vás, studentů medicíny:-). Dále miluji cestování, spánek a červená chilská vína:-).


As. MUDr. Zofia Bartovská, Ph.D. (zofia.bartovska@lf1.cuni.cz)

 


20


prim. MUDr. Petr Smejkal (smejkal.petr@uvn.cz)

 


21

 


MUDr. Marek Štefan (marek.stefan@uvn.cz)

 


22

 

Studium 1. LF UK jsem ukončil v roce 2007. Poté jsem pět let pracoval na infekčním oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem a v roce 2012 jsem získal atestaci v oboru Infekční lékařství. V letech 2013 a 2014 jsem pracoval jako interní lékař a infektolog ve skostkém Edinburku. Od roku 2014 jsem klinickým lékařem a odborným asistentem Kliniky infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN. Mé hlavní odborné zájmy jsou antibiotická terapie, diferenciální diagnostika v infektologii, konzultační činnost a spondylodiscitida.


 

MUDr. Milan Zlámal (milan.zlamal@uvn.cz)

 


23


Studium medicíny na 1. LF UK jsem ukončil v roce 2008. Poté jsem do roku 2014 pracoval na infekčním oddělení Thomayerovy nemocnice v Praze. Od roku 2014 pracuji na Klinice infekčních nemocí 1.LF UK a ÚVN Praha. Atestaci v oboru infekčního lékařství jsem získal v dubnu roku 2014. V současné době pracuji na pozici vedoucího ambulancí. Věnuji se problematice kožních infekcí, recidivujících streptokokových infekcí a HIV. Podílím se také na výuce studentů medicíny.


MUDr. Miroslav Liškapostgraduální studentka

MUDr. Eva Bartáková


30

 

Na Klinice infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN jsem začala působit po promoci z oboru Všeobecné lékařství 1. lékařské fakulty UK v roce 2014. Jsem postgraduální studentka v oboru fyziologie a patofyziologie člověka na 1. lékařské fakultě UK. Tématem mé disertační práce je imunopatofyziologie nozokomiální sepse. Dále participuji na grantovém projektu našeho pracoviště - "Alarminy v rozvoji a diagnostice septických komplikací tkáňového poškození".